Ing. Arch. Margita Kubišová Phd.

ING. ARCH. MARGITA KUBIŠOVÁ PHD.

VZDELANIE

SvF SVŠT – odbor architektúra

VŠVU – interiér

PGŠ - El F SVŠT "Využitie slnečnej energie"

Kandidátska práca: Slnečná energia v architektúre

PRÁCA

FA SVŠT – odborná asistentka

IPE-Consult – projektant

Bramac – vedúca technického oddelenia

Dach-Ing s r.o. projekt a realizácia stavieb – konateľka

SvF STU Katedra architektúry – odborná asistentka