NAŠE SLUŽBY

Ponúkame individuálny prístup, ktorého základ tvorí vzájomný dialóg architekt – investor. Naše oblasti navrhovania sú:

→ rodinné domy

→ rekonštrukcie rodinných a občianskych budov

→ interiér obytných a občianskych budov

Predkladaný cenník považujte za orientačný. Bude upresnený po predložení Vašich požiadaviek. V cenníku uvádzame m², ktoré definujú úžitkovú plochu všetkých miestností vrátane garáže a objektov súvisiacich s rodinným domom. V návrhu interiéru sú m² súčtom úžitkovej plochy miestnosti a plochy vertikálnych stien, prípadne plochy stropov.

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

Architektonická štúdia je ťažiskom návrhu a poskytuje jasnú predstavu o tom ako môže vyzerať Váš rodinný dom, o celkovej veľkosti objektu, jeho umiestnení na pozemku, orientácii na svetové strany. Rieši funkčné usporiadanie jednotlivých priestorov, prevádzkové vzťahy a základné zariadenie priestorov. Všetky nami navrhované stavby riešime v súlade s filozofiou trvalo udržateľného rozvoja.

Ponúkame Vám dve varianty architektonickej štúdie:

1. ÚVODNÁ ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

CENA: 5 €/m²

DOBA DODANIA: 2 – 4 týždne

VÝSTUPY: 2 kópie

Výsledkom tohto procesu je návrh rodinného domu spracovaný v grafickej forme, ktorý obsahuje výkres situácie rodinného domu na pozemku, pôdorysy všetkých podlaží, schematický rez a 2D pohľady.

2. KOMPLEXNÁ ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

CENA: 8 €/m²

DOBA DODANIA: 2 – 4 týždne

VÝSTUPY: 2 kópie

Výsledkom tohto procesu je návrh rodinného domu spracovaný digitálne, ktorý obsahuje výkres situácie rodinného domu na pozemku, pôdorysy všetkých podlaží, schematický rez, 2D pohľady a materiálové varianty riešenia objektu vyobrazené na 3D modeli.

PROJEKT NA STAVEBNÉ POVOLENIE

Projekt obsahuje všetky zákonom požadované časti projektovej dokumentácie potrebnej na získanie stavebného povolenia.

CENA: 20 €/m²

DOBA DODANIA: 8 – 10 týždňov

VÝSTUPY: 5 kópií

Sprievodná správa, súhrnná technická správa, architektonicko-stavebná časť, statický posudok, zdravotechnika, projekt vykurovania, elektroinštalácia, plynoinštalácia, požiarnobezpečnostné riešenie, výpočet energetickej hospodárnosti budovy.

Uvedené ceny zahŕňajú štandardné technické riešenia. Cena nezahŕňa riešenie chladenia, rekuperácie, tepelného čerpadla, bazénovej techniky, fotovoltických panelov, solárneho ohrevu a iných nadštandardných riešení. Tieto sú spoplatnené individuálnym príplatkom podľa náročnosti riešenia.

Pri projekte vo svahu (ak základy nie sú v jednej rovine) sa účtuje príplatok 15% k uvedeným cenám.

REALIZAČNÝ PROJEKT

V tejto fáze sa rozpracuje projektová dokumentácia overená stavebným úradom do takej podrobnosti, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočnenie celej stavby, na kalkuláciu stavebných nákladov, na uzavretie zmlúv na realizačné fázy výstavby a na prípravu jednotlivých zhotoviteľov.

CENA: 25 €/m²

DOBA DODANIA: 10 – 12 týždňov

VÝSTUPY: 5 kópií

Realizačný projekt obsahuje všetko čo je súčasťou projektu na stavebné povolenie, navyše obsahuje podrobnejšie riešenie stavebných detailov, výkaz okien a dverí, výkaz klampiarskych a stolárskych prvkov, výkaz výmer a materiálov ako aj rozpočet. Takisto projekty jednotlivých profesií sú spracované podrobnejšie.

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA INTERIÉRU

Architektonická štúdia zahŕňa dva návrhy dispozičného riešenia interiéru, stavebné úpravy (búracie práce a nové konštrukcie). Návrh a rozmiestnenie zariaďovacích predmetov a ich materiálovo-technické prevedenie.

CENA: 6 €/m²

DOBA DODANIA: 2 – 4 týždne

VÝSTUPY: 2 kópie

Pôdorysy v dvoch až troch alternatívach, pohľady, rezopohľady a návrh zariaďovacích predmetov.

PROJEKT INTERIÉRU

Projekt interiéru rieši dispozičné vzťahy, podrobne stavebné zásahy do konštrukcií (búracie práce a nové konštruckie), rozvody vody, kanalizácie, elektriny a podrobnú dielenskú dokumentáciu.

CENA: 20 €/m²

DOBA DODANIA: 4 – 6 týždňov

VÝSTUPY: 5 kópií

Obsahuje všetky pôdorysy, pohľady na všetky steny, stropy, technické výkresy, detaily a 3D vizualizácie riešeného priestoru.

OBORNÉ KONZULTÁCIE

CENA: 25 €/hod

AUTORSKÝ DOZOR

CENA: 25 €/m² + 0,5 €/km cesty jednosmerne